www.nhonmy.comQuy Định Sử Dụng Lưu Trữ – Hosting

Quy định chung được áp dụng cho các các dịch vụ lưu trữ tại NHONMYgroup , bao gồm: Lưu trữ trang web (cloud hosting), máy chủ (Cloud server), Lưu trữ WordPress, lưu trữ thư điện tử (Email)

Xem chi tiết ❭