Module Dịch vụ khách sạn ( Hotel Service)

– Bar & cafe / Car for rent / Spa & Massager / Meeting facilities/ Swimming pool – Danh mục dịch vụ thêm không giới hạn – Admin : Thêm, sửa, xóa các loại dịch vụ / Sắp xếp thứ tự các danh mục dịch vụ...